Producten laden

Geen producten

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL SHOP.BYKAY.COM

In deze algemene voorwaarden staat een aantal basisregels voor ons als webwinkel en u als consument.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:

Wij: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; in dit geval de webwinkel waar u de aankoop heeft gedaan.

U: dit bent u; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zie nr. 4) voor de verkoop van een product, dienst of digitale inhoud tot en met het afsluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel, maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en wij tegelijk in dezelfde ruimte zijn geweest; bijvoorbeeld telefoon of internet.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: kalenderdag.

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten, diensten of digitale inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is verspreid in de tijd.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u kan gebruiken om informatie die persoonlijk tot u is gericht op te slaan, waarbij deze informatie later geraadpleegd kan worden en ongewijzigde reproductie van deze informatie mogelijk is, bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick.

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

ARTIKEL 2: ONZE IDENTITEIT

ByKay.com

Telefoonnummer: +31 (0)24 7111005

Bereikbaarheid: Maandag tot en met donderdag, van 8.30 – 16.30 uur. Vrijdag van 8.30 - 12.30.

E-mailadres: info@bykay.com   

KvK-nummer:  50074709

BTW-identificatienummer: NL822531914B01

Bankrekeningnummer (IBAN en BIC): NL55TRIO0320381706  TRIONL2U

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en ons.

Deze algemene voorwaarden zijn voor u beschikbaar voordat u de overeenkomst op afstand afsluit. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is aangegeven waar en hoe u de algemene voorwaarden bij ons kunt inzien. Wanneer u dit wilt, sturen wij u de algemene voorwaarden zo snel mogelijk gratis toe.

Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen wij anders dan in het voorgaande lid en nog voordat de overeenkomst is gesloten- deze algemene voorwaarden elektronisch aan u beschikbaar stellen. Dit doen wij dan op een manier waarop u deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit redelijkerwijs niet kan, geven wij aan waar en hoe u deze algemene voorwaarden elektronisch kan bekijken. Wanneer u daarom vraagt, sturen wij u deze zo snel mogelijk gratis elektronisch toe

Wanneer naast onze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden, zijn lid 2 en 3 hiervoor ook geldig. Wanneer er tegenstrijdige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor u het meest gunstig is.

ARTIKEL 4: INFORMATIE

Voordat u de koop sluit, krijgt u van ons informatie waarmee u het aanbod goed kan beoordelen, bijvoorbeeld door een omschrijving en afbeeldingen van het product, de dienst en/of de digitale inhoud die overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen in deze door u goed te keuren algemene voorwaarden, zoals:

  • de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage of afleveringskosten;
  • de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
  • of het herroepingsrecht wel of niet van toepassing is;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de manier waarop u informatie kunt krijgen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen; en

Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud krijgt u van ons de volgende informatie. Deze informatie krijgt u schriftelijk of zodanig dat u deze makkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick):

  • ons bezoekadres, waar u een klacht kunt indienen;
  • of u een herroepingsrecht heeft en, als u een herroepingsrecht heeft, de manier waarop u hiervan gebruik kan maken;
  • informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens, tenzij u deze al vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft gekregen;

ARTIKEL 5: BEVESTIGING EN BEVEILIGING

Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een elektronische bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.

Als u via internet bestelt, beveiligen wij de uitgewisselde data en de online omgeving. Als u elektronisch betaalt, zorgen wij voor passende veiligheidsmaatregelen.

Wij kunnen onderzoeken of u aan uw betalingsverplichting kan voldoen en of u de overeenkomst op afstand verantwoord kan aangaan, zolang wij daarbij binnen de wet blijven. Wij mogen bijvoorbeeld bekijken of u geregistreerd bent bij het Bureau Krediet Registratie. Wanneer wij goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, mogen wij gemotiveerd uw bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

Bij de aankoop van producten heeft u een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit door een derde in ontvangst is genomen; of:

Gedurende de bedenktijd mag u de overeenkomst ontbinden.

Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent dat u het product alleen uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wilt houden. Sporen van dieren, in welke vorm dan ook, rookgeur of andere niet zichtbare en/of niet-zichtbare sporen, maken het product voor ons niet meer verkoopbaar en zullen vanwege hygiëne voorschriften niet meer terug genomen worden.

Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, stuurt u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking naar ons terug. Wij informeren u hoe u dit kan doen, middels een retourkaart. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt u zelf de retourkosten. Ook wanneer u het pakket weigert en wij zorgdragen voor de verzendkosten, zullen deze met u verrekend worden.

LET OP:  Hebben wij de verzendkosten voor onze rekening genomen bij je bestelling? Bij een retour houden wij deze verzendkosten dan in op de terugbetaling. 

Alle overige kosten die u al heeft betaald, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping heeft gemeld.

Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat wij het product hebben ontvangen of dat u heeft aangetoond dat het product is teruggestuurd. Wij betalen u binnen twee weken na ontvangst terug.

ARTIKEL 7: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Soms heeft u geen herroepingsrecht. Wij moeten dit dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten vermelden. Het gaat om:

Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt (bijvoorbeeld een winter- of zomercollectie welke in de aanbieding gaat) en welke schommelingen zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

Producten welke speciaal voor u geproduceerd worden (Click Classic Toddler, Woven draagdoeken, anders dan maat 6, Stretchy draagdoeken anders dan maat M of L of anders, door u gecommuniceerd en op uw verzoek geproduceerd) en Marketplace producten. 

Overeenkomsten die gesloten zijn

tijdens een veiling. Onder een veiling verstaan wij een verkoopmethode waarbij wij producten aan u aanbieden en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten te kopen; U kunt vooraf de producten op locatie komen bekijken, deze verantwoordelijkheid ligt bij uzelf.

Volgens uw specificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; Producten welke speciaal voor u geproduceerd worden (Click Classic Toddler, Woven draagdoeken, anders dan maat 6, Stretchy draagdoeken anders dan maat M of L) en Marketplace producten. 

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om terug te sturen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent dat u het product alleen uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wilt houden. Sporen van dieren, in welke vorm dan ook, rookgeur of andere niet zichtbare en niet-zichtbare sporen, maken het product voor ons niet meer verkoopbaar en zullen vanwege hygiëne voorschriften niet meer terug genomen worden.

ARTIKEL 8: ONTBINDING DOOR HERROEPING

U kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd en ook als u de bestelling nog niet heeft ontvangen (zie artikel 6 voor producten, artikel 7 voor diensten en/of digitale inhoud en artikel 8 voor mogelijke uitzonderingen). De retourverwerking en terugbetaling gaat in nadat wij het product hebben ontvangen en er door U zorg is gedragen voor de retourkosten.

 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet u de herroeping aan ons melden. Dit kan door middel van het modelformulier van herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.

Als wij de melding van herroeping door u op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.

Wij mogen u naar de reden van de herroeping vragen, maar u hoeft deze niet te geven.

U moet het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, aan ons terugsturen, of overhandigen aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugstuurtermijn in elk geval in acht genomen als u het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.

U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent dat u het product alleen uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wilt houden. Sporen van dieren, in welke vorm dan ook, rookgeur of andere niet zichtbare en niet-zichtbare sporen, maken het product voor ons niet meer verkoopbaar en zullen vanwege hygiëne voorschriften niet meer terug genomen worden.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt u zelf de retourkosten. Ook wanneer u het pakket weigert en wij zorgdragen voor de verzendkosten, zullen deze met u verrekend worden.

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u. .

ARTIKEL 9: CONFORMITEIT EN GARANTIE

Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Wij staan ook in voor ander dan normaal gebruik, als u dit met ons hebt afgesproken.

Wij, een fabrikant of een importeur kunnen u een garantieregeling aanbieden. Deze regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die u heeft bij een tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 10: LEVERING EN UITVOERING

Wij zijn zo zorgvuldig mogelijk bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering gaan wij uit van het adres dat u aan ons opgeeft.

Wij voeren geaccepteerde bestellingen met spoed uit, uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Over het algemeen geldt: voor 15 uur besteld, de volgende af in huis. Echter zijn wij niet verantwoordelijk voor een eventuele latere bezorging door drukte bij bezorgdiensten. Er dient rekening gehouden te worden met langere bezorgtijden, door Corona, landelijke storingen of in drukke of vakantie periodes. Wanneer  de bezorging onverhoopt vertraging oploopt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één maand na het plaatsen van de bestelling bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij u en ons samen, wij zullen indien nodig een onderzoek instellen en samen met u tot een oplossing komen.

ARTIKEL 11: BETALING

Wij versturen uw bestelling, zodra uw betaling is ontvangen.

ARTIKEL 12: KLACHTENREGELING

Wij hebben een klachtenprocedure die voldoende bekend is en behandelen uw klacht zoals is beschreven in deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.

De ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoorden wij binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze ook altijd aanmelden bij het Europees ODR platform via http://ec.europa.eu/odr

ARTIKEL 13: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Als consument erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite liggen bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden.

ARTIKEL 14: PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacy beleid. Daarbij nemen wij de geldende regelgeving in acht.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op al onze aanbiedingen, de overeenkomsten tussen u en ons, en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16: LINKS

Op onze website kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites staan. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

ARTIKEL 17: UW GEGEVENS

U kunt altijd per e-mail aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook kunt u per e- mail aan ons vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die wij zo spoedig mogelijk verwerken. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u dit aan ons laten weten. Informatie wordt alleen toegezonden als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

ARTIKEL 18: AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken mogen u niet benadelen. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze beschikbaar zijn dat u deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.


Toegevoegd aan winkeltas
Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang 5% korting.
Ben je nog niet ingeschreven op onze nieuwsbrief? Doe dat dan nu en ontvang een 5% kortingscode in je mail.

Nee, dank je